Przyjaźni lokalnemu środowisku!
Przyszłościowa technologia pozyskiwania energii powinna być bezpieczna, przyjazna dla środowiska naturalnego i elastyczna, a jej stosowanie korzystne cenowo.
Ilość wytworzonej energii
0
kWh
Stan na dzień 14.07.2024
Ilość wytworzonego ciepła
0
GJ
Stan na dzień 14.07.2024
Opis projektu

GI City Therm Sp. z o.o. powstała w ramach projektu „Redukcji niskiej emisji w Skórczu poprzez przebudowę istniejącej instalacji na wysokosprawną kogenerację i budowę sieci ciepłowniczej - I element wyspy energetycznej” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Energia, Działania 10.4 Redukcja emisji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Inwestycja obejmuje realizację następujących głównych elementów systemowych
na terenie miasta Skórcz:

  • Budowę wysokosprawnego układu kogeneracyjnego (elektrociepłownia);

  • Rozbudowę stacji regazyfikacji LNG - istniejącego źródła zasilania w paliwo gazowe grupy E;

  • Budowę sieci ciepłowniczej na terenie Skórcza;

  • Budowę odcinka sieci energetycznej;

  • Zagospodarowanie i uporządkowanie terenów objętych inwestycją.

Zobacz film
Cele projektu
Redukcja emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez utworzenie infrastruktury energetycznej na terenie miasta Skórcz związanej z budową układu kogeneracji ze skojarzonym wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej wraz z siecią ciepłowniczą i energetyczną.
Planowane efekty
- Zmniejszenie o 78% emisji
gazów cieplarnianych
- Obniżenie kosztów
ogrzewania obiektów
- Zwiększenie bezpieczeństwa
dostaw ciepła
- Zwiększenie świadomości ekologicznej i energetycznej wśród lokalnej społeczności
- Rozpoczęcie prac nad utworzeniem klastra energetycznego
Wartość projektu
18 675 191,34PLN
w tym wkład Funduszy Europejskich:
9 577 736,34PLN
Schemat działania
Zakładany schemat działania instalacji w ramach Projektu
Schemat działania
Aktualności związane z projektem
Pokaż wszystkie